Koata na prodej

V současné době nemáme koata na prodej.

Koata, která zde vidíte, jsou již prodaná.

Vrh "B"

GIC Eucker's Celestial Amulet & IC Harmony Charmant Angel

Persian silver kittens for sale
Perská stříbřitá koata na prodej

bodbodbodbodbodbodbodbodbodbod 

Barbarella PER ns 11 
 Barbarela of Bodar, CZ - zůstala doma

bodbodbodbodbodbodbodbodbodbod

Beniamino of Bodar, CZ, PER ns 11
Beniamino of Bodar, CZ, PER ns 11

bodbodbodbodbodbodbodbodbodbod

Bernardo od Bodar, CZ, PER ns 11
Bernardo of Bodar, CZ, PER ns 11

bodbodbodbodbodbodbodbodbodbod

NAHORU